بخش صفحه اصلی

این یک نمونه از بخش صفحه اصلی است. بخش صفحه اصلی می تواند هر صفحه دیگری شبیه به صفحه اصلی خودش باشد، از جمله صفحه ای که آخرین پست های شما را نمایش می دهد.